Wędzarnia dostępna jest w różnych opcjach, takich jak:
- dodatkowy murek(prosty lub schodkowy)
- mo
żliwo¶ć zwiększenia wysokoci komina poprzez zastosowanie dodatkowych elementów       komina(40cm każdy)
- drzwiczki stalowe lub drewniane
- rozbudowa o piec chlebowy
- mo
żliwo¶ć zastosowania różnego rodzaju kamienia
WĘDZARNIA STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA PODSTAWOWA (OPIS BUDOWY)
Podstawowa wersja naszej wędzarni, to wszystko czego potrzeba aby posiadać w pełni funkcjonaln± wędzarnię z opcj± grilla lub nawet w dodatkowej opcji pieca chlebowego.
Kanał dymowy w tej wędzarni posiada długo¶ć(w osi) 67cm i przekrój 18cm x 18cm. Niewielka długo¶ć kanału jest rekompensowana jego dużym przekrojem wewnętrznym. Dzięki czemu wędzenie w tej wędzarni jest do¶ć łatwe, a kontrola temperatury nie sprawia żadnych trudno¶ci.
Palenisko posiada ozdobne drzwiczki. Wymiary paleniska wewn±trz nie licz±c popielnika to 54cm x 42cm x 40cm(wysoko¶ć).
Komora wędzarni, która pełni funkcję paleniska grilla, posiada wewn±trz wymiary 60cm(szeroko¶ć), 51cm(głęboko¶ć), 60cm(wysoko¶ć). Wysoko¶ć robocza w rzeczywisto¶ci jest większa dzięki szerokiej kapie, która stopniowo się zwęża(66cm x 57cm - 31cm x 31cm)
Stopniowe zwężenie kapy i duży przekrój wewnętrzny komina(31cm x 31cm) zapewniaj± wystarczaj±co duży ci±g, co ma szczególne znaczenie podczas grillowania, aby nie kopciło się przez drzwiczki.

Cena Wędzarni  9000zł(kamień tumliński)
Dodatkowe opcje:
- piec chlebowy zamiast standardowego paleniska +1000zł
- podwyższenie komina (każdy element 40cm) +450zł
- opcja z murkiem +600zł
- koszt montażu u klienta 600zł(do 200km), 800zł(powyżej 200km)
- koszt transportu wycena indywidualna
-inne rodzaje kamienia wycena indywidualna
Wędzarnia może zostać również rozbudowana o dodatkowy element z blatem.
Istnieje mo
żliwo¶ć dostawienia wędzarni do istniej±cej ciany z kominem.
Wędzarnia w opcji z piecem chlebowym.
Z zewn±trz różnica pomiędzy wędzarni± ze standardowym paleniskiem a t± z piecem chlebowym jest tylko w kształcie drzwiczek do paleniska.
Wersja ze standardowym paleniskiem posiada wyższe drzwiczki z popielnikiem. Natomiast wersja z piecem chlebowym, posiada szersze drzwiczki(40cm) bez popielnika. Brak popielnika w tej wersji jest wymuszony przez konieczno¶ć użycia izolacji ceramicznej i szamotu na spodzie paleniska dla równomiernego promieniowania ciepła w piecu.
Drzwiczki posiadaj± regulację dopływu powietrza z zewn±trz.
Wewn±trz paleniska różni± się budow±. Piec chlebowy, który pełni również funkcję paleniska podczas wędzenia, posiada inny kształt oraz izolację ceramiczn± z każdej strony. Dodatkowo w każdej wersji wędzarni z piecem chlebowym stosujemy dwa szybry.
Fundament pod wędzarnię:
P
łyta 148cm x 60cm,
G
łęboko¶ć fundamentu: min 10cm(zbrojona), lub kostka na podbudowie cementowej
Blat 78cm x 170cm x gr.6cm (kamie
ń)
WYMIARY WĘDZARNI
BUDOWA I MONTAŻ WĘDZARNI
Wędzarnia składa się z elementów, co ma za zadanie ułatwić jej montaż u klienta oraz dzięki podziałowi uzyskujemy odpowiednie dylatacje, konieczne do zapewnienia trwałoci wędzarni podczas jej użytkowania. Elementy s± zdejmowane z samochodu za pomoc± hds na wózek i przewożone na miejsce montażu. W ten sposób elementy mog± być transportowane wszędzie tam gdzie nie można wjechać samochodem. Szczególnie trawniki, chodniki, furtki, schody w ogrodzie.
Na miejscu montażu montowana jest specjalna suwnica, któr± zdejmujemy elementy z wózka i ustawiamy je na szybkowi±ż±cej zaprawie.
Elementy posiadaj± specjalne uchwyty, które s± demontowane na miejscu po zamontowaniu i dokładnym spasowaniu elementów.
Wewn±trz, miejsce ł±czenia elementów jest uszczelniane mat± ceramiczn± 1260C, co zapewnia szczelno¶ć kanału dymowego. Oddzielenie paleniska od reszty wędzarni zapobiega pękaniu cian wędzarni.
Po ułożeniu izolacji, na kleju montowane s± blaty kamienne gr. 6cm(pomiędzy izolacj± a blatem jest pustka powietrzna1-2cm)
Blat z otworem jest dodatkowo wzmacniany pr
ętami gwintowanymi.
Ł±czenie blatów jest uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym.
Po uszczelnieniu spoina jest wypełniana mas± ceramiczn±, zabezpieczaj±c uszczelkę.
Następnie na blachę jest układana izolacja termiczna.
Mata ceramiczna (gr 3cm) - zosta
ła zastosowana jako warstwa izoluj±ca przed temperatur±. Umieszczamy j± pomiędzy blach± a półk± kamienn±. Posiada lepsze właciwoci izoluj±ce w stosunku do wełny kominkowej. Jej wytrzymało¶ć termiczna to 1260°C (wełna kominkowa ma tylko 650°C) .
Dodatkowo nie posiada dodatkowych sk
ładników klej±cych, które występuj± w wełnie kominkowej, i w temperaturze powyżej 200°C roztapiaj± się i utleniaj±c trafiaj± do wędlin co ma wpływ na ich póĽniejszy smak wędlin.
Nasze wędzarnie s± produktem kilkunastu lat własnego dowiadczenia w budowaniu różnego rodzaju grilli , wędzarni, piecy chlebowych. Nasze wędzarnie oparte s± na wiedzy innych budowniczych, a co najważniejsze na opini obecnych użytkowników naszych wędzarni( czyli ponad 100 wykonanych wędzarni). Posiadamy również u siebie nasz± wędzarnie, któr± regularnie testowalimy i unowoczenialimy od 10 lat, i jestemy dumni, że to nasz produkt.
Niestety nie ma w Polsce fachowej literatury odno
nie sposobu budowy wędzarni przydomowych, popartej testami i badaniami.
Jedynym miejscem gdzie mo
żna znaleć informacje odnonie budowy wędzarni s± fora internetowe, jednak opisy budowy prezentowane na tych forach, to najczę¶ciej amatorskie wykonania, przez ludzi którzy pierwszy raz zbudowali wędzarnię, czasami nie maj±c nigdy stycznoci z budownictwem.
Du
ża wiedza na temat sposobu wędzenia i przygotowywania mięsa, któr± zapewne dysponuj± te osoby, oraz ich zamiłowanie do tego, nie wystarcza aby być dobrym konstruktorem i ustrzec się wielu błędów popełnianych podczas budowy.
Na forach mo
żna znaleĽć również rady wielu udzielaj±cych się "ekspertów", niektórzy posiadaj± od kilku do kilkunastu tysięcy postów, więc kiedy znajduj± czas na budowanie, jeli cały czas spędzaj± przy komputerze?. Niestety największe fora o wędzeniu służ± jako marketing i ich głównym zadaniem jest promowanie tych co im płac±, a jako¶ć i wiedza pełni tutaj drugorzędn± rolę.
Na czym opiera si
ę ich wiedza?. Sk±d wiedzieć kto jest ekspertem?
Na rynku mo
żna znaleĽć wielu producentów wędzarni, którzy głównie stawiaj± na wygl±d i cenę produktu.
Nasza firma stawia g
łównie na jako¶ć i sposób wykonania. Dbamy o szczegóły takie jak: wielowarstwowa budowa cian, odpowiednio nie za małe  wymiary paleniska, izolacje ceramiczne, duży przekrój kanału dymowego, wewnętrzna budowa kapy, wewnętrzna szeroko¶ć komina, jako¶ć drzwiczek, wielootworowy deflektor dymu.
Warunki pogodowe występuj±ce w Polsce nie ułatwiaj± budowy wędzarni. Materiały odporne na wysokie temperatury s± nasi±kliwe i narażone na uszkodzenie podczas mrozów. I odwrotnie materiały o dużej odpornoci na warunki pogodowe nie s± odporne na wysokie temperatury.
Skutecznym rozwi
±zaniem jest zastosowanie trójwarstwowej budowy cian wędzarni.
¦rodkowa warstwa która stanowi zarazem szkielet jest wykonana z betonu gr 3cm wzmocnionego specjalnym zbrojeniem. Poza ogromn± wytrzymało¶ci± pełni rolę izolacji przeciwwilgociowej  dzięki czemu szamot nie pochłania wody co spowodowało by jego uszkodzenie ze wględu na jego duż± nasi±kliwo¶ć. Bez niej szamot z czasem powoli by się rozpadał, a tak się utwardza.
Warstwa ta pe
łni również funkcję non± dla warstwy wewętrznej i zewnętrznej. To do niej za pomoc± wysokoelastycznego kleju przymocowujemy szamot i kamień.
Warstwa wewn
ętrzna to szamot(opcjonalnie cegła lub kamień). S± opinie że szamot jest materiałem nieodpowiednim do budowy wędzarni ze względu na jego zdolno¶ć do akumulowania ciepła, i sprawiania że temperatura w palenisku jest wyższa podczas spalania drewna.
Czy to jest rzeczywi
cie prawd±?, nigdzie nie znaleĽlimy badań na ten temat. Na szamot mimo że jest droższym materiałem niż cegła klinkierowa zdecydowalimy się, gdyż lepiej sprawdził się w praktyce, wolniej się nagrzewa od cegły klinkierowej, dzięki czemu jest bardziej odporny na temperaturę, i nie pęka tak jak klinkier pod jej wpływem, a wędliny wychodz± takie same jak w palenisku z klinkieru. Niezauważylimy również, aby temperatura w palenisku z szamotu była wyższa niż z klinkieru. W każdym przypadku dało się j± płynnie regulować.
Jedynym minusem jest fakt,
że wkładaj±c dużo drobnego drzewa da się nagrzać palenisko do bardzo wysokiej temperatury(dużo wyższej niż w przypadku klinkieru) co faktycznie miałoby negatywny wpływ na jako¶ć mięsa, ale musiałoby to być w pełni wiadome działanie użytkownika wędzarni.
Je
li jednak kto jest bardziej przekonany do paleniska z klinkieru, to naturalnie możemy wykonać takie palenisko w klinkierze.
Warstwa zewn
ętrzna pełni głównie rolę dekoracyjn± i estetyczn± nadaj±c właciwy wygl±d wędzarni. Kamieniem który najczę¶ciej stosujemy jest piaskowiec tumliński. Jest to sprawdzony materiał o dużej wytrzymałoci na temperaturę jak również zewnętrzne warunki pogodowe.
WNĘTRZE STANDARDOWEGO PALENISKA
Na koniec zakładane s± drzwiczki
Przed budow
± klient decyduje jakie drzwiczki chce zastosować do komory wędzarniczej a jakie do schowka.
Mo
żliwy wybór to:
- Drzwiczki stalowe gr 3mm - zalet
± tych drzwiczek jest ich nieodkształcalno¶ć pod wpływem wilgoci oraz odporno¶ć na ogień. Do minusów należy duże przewodzenie ciepła, co powoduje szybsze wychładzanie wędzarni i mniej dokładne wskazania termometru ( aby wyeleminować ten problem w najbliższym czasie planujemy wprowadzić drzwiczki z dodatkow± izolacj± termiczn±).
Drzwiczki drewniane - największ± zalet± tych drzwiczek jest dobra izolacja termiczna oraz odporno¶ć na korozję. Minus to odkształcalno¶ć pod wpływem wilgoci.
Aby zwi
ększyć wytrzymało¶ć i szczelno¶ć drzwiczek mocujemy je dodatkowo w stalowej ramce.
W szamocie s± odpowidnie nacięcia do wsuwania i wysuwania rusztu. Do każdej wędzarni doł±czamy standardowy ruszt 60cm x 40cm (jest to wymiar ogólniedostępny w każdym markecie budowlanym). Do zestawu doł±czamy również komplet kołków i haczyków
Dodatkowo widać że gdy szyber jest otwarty dym leci do góry a nie przez otwarte drzwiczki,
co jest zas
ług± budowy kapy a konkretnie jej przewężenia oraz odpowidniego stosunku powierzchni otworu drzwiczek komory do otworu komina.
Gdy szyber jest zamkni
ęty dym wypełnia cał± komorę ale nie wydostaje się przez zamknięte drzwiczki
Zdjęcie z płyt±(deflektorem dymu). Dym i ciepło równomiernie jest rozprowadzone po całej komorze
Palenisko zostało wewn±trz wyłożone szamotem o gruboci 6cm, co zapobiega pękaniu cian wędzarni.(Istnieje opcja wyłożenia cegł± klinkierow± pełn± lub kamieniem, należy jednak pamiętać o mniejszej wytrzymałoci temperaturowej cegły klinkierowej) . ¦rodkowa warstwa to specjalny zazbrojony beton, co stanowi zabezpieczenie szamotu. Ł±czna gróbo¶ć cianki paleniska to 13cm.
Dodatkow
± ozdobę paleniska i całej wędzarni pełni± żeliwne drzwiczki, których specjalny kształt ułatwia wkładanie drzewa i regulację temperatury podczas wędzenia.
Palenisko w
ędzarni zostało wyposażone w drzwiczki z szybk± gdzie możemy obserwować jak przebiega proces spalania, dodatkowo pod paleniskiem znajduj± się kolejne drzwiczki od popielnika którymi regulujemy dopływ powietrza do paleniska. Mimo dużej gruboci cianki i izolacji pomiędzy blatem a paleniskiem po długim paleniu ciany i blat mog± nagrzać się do 100C. Należy pamiętać żeby nie stawiać na blacie elementów łatwopalnych lub blisko ciany paleniska. Przy dostawianiu wędzarni do elementów drewnianych lub steropianowej ciany należy zadbać o odpowiedni odstęp lub izolację.
Wymiary paleniska wewn
±trz nie licz±c popielnika to 54cm x 42cm x 40cm(wysoko¶ć).
Kana
ł dymowy w tej wędzarni posiada długo¶ć(w osi) 67cm i przekrój 18cm x 18cm.
Mam nadzieję że przybliżylimy Państwu sposób w jaki s± wykonywane nasze wędzarnie.
W naszych w
ędzarniach stawiamy na ich jako¶ć i trwało¶ć.
Sam wygl
±d zewnętrzny wędzarni to nie wszystko, dzięki naszemu dowiadczeniu i zastosowanym nowym rozwi±zaniom, nasze wędzernie s± trwałe, działaj± prawidłowo. Na nasze wędzarnie dajemy pisemn± 10 letni± gwarancję.
Oferujemy wiele opcji dodatkowych jak:
- dodatkowe murki
- podwy
ższone kominy
- wi
ększe komory wędzarnicze
- mo
żliwo¶ć wyboru kamienia oraz sposobu jego układania
- rozszerzenie o piec chlebowy
Drzwiczki standardowe posiadaj± popielnik
Kolor drzwiczek mo
że być czerwony, czarny lub antracyt
W wersji gdzie palenisko do wędzarni, pełni również funkcje pieca chlebowego, zmianie poza paleniskiem, ulega również kształt drzwiczek.
Dodatkowo wersje z piecem chlebowym posiadaj± dodatkowy szyber w kanale dymowym, dzięki czemu możemy płynnie regulować temperaturę w piecu chlebowym.
Piec chlebowy jest wykonany z grubej cegły szamotowej, i dookoła z każdej strony zaizolowany mat± ceramiczn±
Wymiary wewn
ętrzne 42cm(głęboko¶ć), 46cm (szeroko¶ć), 30cm (wysoko¶ć).
W standardowym palenisku, góra paleniska i kanał dymowy, s± zabezpieczane grób± blach± 5mm.
Otwór w blacie również jest izolowany i następnie obkładany
szamotem
Następnie na blacie przy użyciu silikonu wysokotemperaturowego
montujemy palenisko grilla, które pe
łni funkcję komory wędzarniczej podczas wędzenia
Na blacie jest układana sprasowana izolacja ceramiczna 5mm, a na niej jest przyklejany szamot
W szamocie na spodzie paleniska s± wyfrezowane rowki okalaj±ce wyjcie z kanału dymowego gdzie umieszczona jest fajerka z małym otworem na pogrzebacz. Fajerka służy do zatykania wyjcia kanału dymowego podczas grillowania.
Wersje z dodatkowym murkiem
Murek jest montowany na silikonie wysokotemperaturowym. Dodatkowo murek posiada specjalne kotwy
ł±cz±ce go ze cian± elementu.
Kolejnym elementem jest kapa. Jej stopniowe zwężenie z przekroju wewnętrznego 66cm x 57cm do 30cm x 30cm na wysokoci 70cm, zapewnia odpowiednie zwiększenie ci±gu(działa jak kompresor), skutecznie zapobiegaj±c wychodzeniu dymu przez drzwiczki podczas grillowania.
Na kapie montowany jest szyber.
Szyber mo
żna blokować w trzech pozycjach. Zamknięty(wykorzystywany głównie podczas wędzenia) Otwarty lub 1/2(półotwarty). Szyber w pozycji zamkniętej zostawia niewielk± szczelinę, dobran± odpowiednio do wędzenia, na podstawie przeprowadzonych testów.
Na kapie jest montowany element komina. Istnieje możliwo¶ć dokupienia kilku elementów komina. Każdy element zwiększa wysoko¶ć komina o 40cm. Wewnętrzny przekrój komina wynosi 30cm x 30cm.(Mniejszy przekrój powodowałby problemy z ci±giem)
Na kominie jest przyklejany daszek w całoci wykonany z kamienia. Zabezpiecza wnętrze przed deszczem.
W górnej czę¶ci s± wyfrezowane specjalne rowki gdzie w wygodny sposób można umieszczać kołki drewniane.
Na dole komory przed wędzeniem umieszczamy płytę z otworami ze stali nierdzewnej gr 2mm.
Dzi
ęki otworom o różnej rednicy dym i temperatura z kanału jest rozprowadzana równomiernie po całym palenisku. Dzięki temu nie musimy się martwić że wędliny umieszczone bezporednio nad  wylotem z kanału dymowego, będ± bardziej upieczone niż te położone dalej
Sposób działania płyty z otworami dobrze obrazuj± zdjęcia poniżej. Zdjęcia zostały wykonane gdy szyber był całkowicie otwarty.
Brak płyty z otworami
WĘDZARNIA WERSJA WKD
(wydłużony kanał dymowy)
Wersja z wydłużonym kanałem dymowym, to wersja podstawowa z dodatkowym elementem umieszczonym pomiędzy paleniskiem a elementem z szafk±. Co ma na celu przedłużenie kanału dymowego o dodatkowe 72cm.
Kanał dymowy w tej wędzarni posiada długość(w osi) 137cm i przekrój 18cm x 18cm.
Palenisko posiada ozdobne drzwiczki. Wymiary paleniska wewnątrz nie licząc popielnika to 54cm x 42cm x 40cm(wysokość).
Komora wędzarni, która pełni funkcję paleniska grilla, posiada wewnątrz wymiary 60cm(szerokość), 51cm(głębokość), 60cm(wysokość). Wysokość robocza w rzeczywistości jest większa dzięki szerokiej kapie, która stopniowo się zwęża(66cm x 57cm - 31cm x 31cm)
Stopniowe zwężenie kapy i duży przekrój wewnętrzny komina(31cm x 31cm) zapewniają wystarczająco duży ciąg, co ma szczególne znaczenie podczas grillowania, aby nie kopciło się przez drzwiczki.

Cena Wędzarni  10500zł(kamień tumliński)
Dodatkowe opcje:
- piec chlebowy zamiast standardowego paleniska +1000zł
- podwyższenie komina (każdy element 40cm) +450zł
- opcja z murkiem +800zł
- koszt montażu u klienta 800zł(do 200km), 1000zł(powyżej 200km)
- koszt transportu wycena indywidualna
-inne rodzaje kamienia wycena indywidualna
STYLKAM
USŁUGI KAMIENIARSKIE
Opis Budowy Wędzarni