NOWY PROJEKT ROZBUDOWANEJ WĘDZARNI
I GRILLA
WĘDZARNIA TRADYCYJNA
NOWY PROJEKT PROFESJONALNEJ WĘDZARNI TRADYCYJNEJ

Ten projekt zosta
ł przygotowany specjalnie dla miłoników tradycyjnych wędzarni z paleniskiem pod komor± wędzarnicz±.
Palenisko zosta
ło wykonane z grubej cegły szamotowej, nad nim została umieszczona blacha z otworami zabezpieczaj±ca przed przypadkowym upadkiem wędlin oraz równomiernie rozprowadzaj±ca dym i temperaturę.
Drzwiczki paleniska poza walorami estetycznymi dodatkowo umo
żliwiaj±
regulacj
ę dopływu powietrza do wędzarni przez małe drzwiczki popielnika.
Komora w
ędzarnicza została specjalnie powiększona
Wymiary wewn
ętrzne komory:
wysoko
¶ć 130cm, szeroko¶ć 60cm, głęboko¶ć 58cm.
wymiary drzwiczek 90cm x 60cm
Dla wi
ększej wytrzymałoci komora wędzarnicza jest również wyłożona szamotem. W cianach wędzarni zostały wykonane specjalne wpusty na kołki i kratki do wędlin.
Nad wylotem z komory zastosowali
my szyber z kilkustopniow± regulacj± przepływu dymu.
Naturalnie istnieje mo
żliwo¶ć użycia innego rodzaju kamienia na całej wędzarni.Cena wędzarni 11500zł
- transport do klienta wycena indywidualna
- koszt monta
żu u klienta 800zł(do 200km)
  powy
żej 200km 1000zł
WĘDZARNIA Z DREWNIANˇ KOMORˇ WĘDZARNICZˇ
WĘDZARNIA Z DREWNIANˇ KOMORˇ WĘDZARNICZˇ
Zewn
ętrzne wymiary drewnianej komory wędzarniczej to:
80cm szeroko
¶ć, 64cm głęboko¶ć, 100cm wysoko¶ć
Palenisko: zewn
±trz kamień, wewn±trz cegła szamotowa, pomiędzy kamieniem a szamotem jest warstwa zazbrojonego betonu.
W
ędzarnia posiada szyber i termometr.
Cena w
ędzarni 5000zł
- transport do klienta wycena indywidualna
- koszt monta
żu u klienta - wycena indywidualna
- koszt transportu - wycena indywidualna
CENA WĘDZARNI OD 18500ZŁ
CENA WĘDZARNI OD 11500ZŁ
CENA WĘDZARNI OD 5000ZŁ
CENA WĘDZARNI OD 12500ZŁ
OPCJE DODATKOWE(zaznacz)
Dodatkowy murek
Dodatkowy element komina(40cm/każdy)
Piec chlebowy
CENA
ZŁ
WĘDZARNIA WERSJA Z WYDŁUŻONYM KANAŁEM
schodkowy
prosty
WĘDZARNIA STYLKAM
Z KAMIENIA
WERSJA NAROŻNA
OPCJE DODATKOWE (ZAZNACZ)
CENA WĘDZARNI OD 12500ZŁ
DODATKOWY ELEMENT Z BLATEM PO LEWEJ STRONIE
BEZ MURKA
MUREK PROSTY
MUREK SCHODKOWY
MUREK PROSTY
MUREK SCHODKOWY
STANDARDOWY KANAŁ
DYMOWY
WYDŁUŻONY KANAŁ DYMOWY
PIEC CHLEBOWY
PIEC CHLEBOWY
DODATKOWY ELEMENT KOMINA
MUREK SCHODKOWY
MUREK PROSTY
PALENISKO STANDARD
PALENISKO STANDARD
BEZ MURKA
BEZ MURKA
CENA
CENA WĘDZARNI OD 10500ZŁ
OPCJE DODATKOWE(zaznacz)
Dodatkowy murek schodkowy(lub prosty)
Dodatkowy element komina(40cm/każdy)
CENA
WĘDZARNIA STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA PODSTAWOWA
Piec chlebowy
STYLKAM
USŁUGI KAMIENIARSKIE
Wędzarnie Cena